FRIENDS: Furthering
International Relations Capacities and
Intercultural Engagement to
Nurture Campus Diversity and to
Support Internationalisation at Home

KAIBIGAN: Pagpapahusay ng Kakayahan ng Relasyun’g Pang-Internasyunal at Interkultural na Pakikipag-uugnayan Upang Mapapangalagaan ang Pagkaka-iba sa Pamantasan  at Pagtaguyod sa Internasyunalisasyun sa Loob ng Paaralan

Learn More

Latest News

Intercultural Passport

  • Friends Events

  • Erasmus + FRIENDS: Promoted at Center for International Students and Internationalization (Erasmus+ FRIENDS: Isinulong sa Sentro Para sa Mga Banyaga’ng Mag-Aaral at Internasyunalisasyun)

  • Cambodia and Philippine ‘Friends’ Reunite in CTU, Philippines (Khmer at Pilipino’ng ‘Friends’ Nagsama Muli Sa CTU)

  • IaH Capacity Building Webinar 1 UNIVERSITY OF CEBU

  • Campus and Curriculum: InterRationalise This!

  • IaH Capacity Building Webinars