FRIENDS: Furthering
International Relations Capacities and
Intercultural Engagement to
Nurture Campus Diversity and to
Support Internationalisation at Home

KAIBIGAN: Pagpapahusay ng Kakayahan ng Relasyun’g Pang-Internasyunal at Interkultural na Pakikipag-uugnayan Upang Mapapangalagaan ang Pagkaka-iba sa Pamantasan  at Pagtaguyod sa Internasyunalisasyun sa Loob ng Paaralan

Learn More

Latest News

Intercultural Passport

  • Friends Events

  • IaH Capacity Building Webinar 1 UNIVERSITY OF CEBU

  • Campus and Curriculum: InterRationalise This!

  • IaH Capacity Building Webinars

  • European Higher Education in the World Workshop

  • 2nd FRIENDS Meeting