1.

Layunin

Ang proyekto’ng FRIENDS ay tumutungo sa pagpapalakas ng kapasidad ng internationalisasyon ng Higher Education Institution (HEI) sa Bhutan, Cambodia, Malaysia, Pilipinas at Thailand at pagpapalago ng global na kakayahan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagsali ng interkultural na dimensyon sa Partner Country (PC) HEI’s pormal at impormal na kurikula.  Upang makamit ito, ang mga European HEIs galing Bulgaria, Hungary, Poland at Turkey at ang mga 12 PC HEIs ay magka akibat sa serye ng gawain upang tumulong sa lima’ng partikular na layunin ng proyekto:

1) Balangkasin ang PC HEIs’ panukala’ng internasyonalisasyon at kilalanin ang mga antas ng integrasyon ng internasyunal at interkultural na dimensyon sa PC HEIs’ pormal at impormal na kurikula: sa Abril 2019.

2) Pabutihin ang PC HEIs’ kakayahan para sa internasyunalisasyun sa pamamagitan ng staff trainings at sa pagpapalaganap ng pangkahalatan’g kamalayan ng konsepto ng  Internationalisation at Home (IaH) sa kinaugalian’g polisiyan’g institusyunal at mga aksyon isasaklaw sa  IaH Action Plans: sa Nobyembre 2019.

3) Maipatayo ang interkutlutal na kaalaman at kamalayan ng kaibahan’g pankultural sa pamamagitan ng pagpapakilala sa Intercultural Passport virtual module sa elektib sa kurikula’ng pormal ng PC HEI: sa 07.2020

4) Pagpapabago ng International Relations Offices (IROs) ng PC HEI upang maging masigla’ng lugar na mayroong iba’t ibang kultura sa pamamagitan ng pagtayo ng FRIENDS Teahouses at pagluklok ng Home away from Home Programme para sa kabu-uang pangangalaga ng mga dayuhan’g estudyante: sa Pebrero 2021.

5) Magtaguyod ng virtual mobility at campus diversity sa 5 PCs bilang pangunahing sandata sa pagsulong sa kakayaha’ng global ng mga estudyante: sa Nobyembre 2021.

Ang pangunahing grupo na patatamaan ng proyekto ay ang mga:

1) Mga mag-aaral ng PC HEIs sa kampus para unang maka benepisyo sa Intercultural Passport virtual module at ng FRIENDS Teahouse na lugar para sosyalisasyon; halimbawa, ang mga mag-aaral na dayuhan at papasaok sa PC ay makakatanggap ng suporta at tulong sa pamamagitan ng Home away from Home Programme.

2) PC HEIs IROs’ staff, faculty at senior management upang husayin ang kaalamang practikal sa IaH, pati na rin ang kabuuang interkulural na kaalaman.