MALIGAYANG PAGDATING SA KOMUNIDAD NG FRIENDS!

Ang proyekto’ng FRIENDS ay tumutukoy sa Furthering International Relations Capacities and Intercultural Engagement to Nurture Campus Diversity and to Support Internationalisation at Home (Pagpapabuti ng Kapasidad ng Kaugnayan’g Internasyonal at Pang-kulura’ng Pakikipag-ugynayan Patungo’ng Pagpapangalaga sa Pagkaka-iba Iba sa Paaralan Upang Isuporta ang Internasyonalisasyo’ng Pantahanan). Ang proyekto’ng FRIENDS ay itinayo sa paligid ng konsepto’ng Internationalisation at Home (IaH) upang baguhin ang persepsyon’g tradisyunal ng internasyonalisasyon sa limang kaugnayan’g bansa’ng kasali sa proyekto: Bhutan, Cambodia, Malaysia, Pilpinas at Thailand. Ang paniniwala ng IaH ay base sa palagay na, sa maraming kadahilanan,ang pinakamalaking bahagi ng lupon ng mag-aaral ay mananatiling hindi maka galaw, samakatwid nawawalan ng daanan sa global na kaalaman at kasanayan.

Ang terminong IaH ay lumitaw noong unang bahagi ng 2000 at nakakuha ng momentum sa Europa mula nang isinali ito sa European Higher Education in the World 2013 pahayag ng patakaran’g pang Europa. Dumami nang dumami ang mataas na paaralan sa EU na tumanggap sa IaH bilang institusyonal na patakaran para internasyonalisasyon sa aspeto ng kurikulum, pagtuturo at  pagkakatuto, mga aktibidad na ekstra kurikular, pati na rin ang pag-uugnay sa kultura’ng lokal at  etniko’ng grupo.

Para sa layunin na naaalinsuod sa proyekto, ang terminong IaH ay ginagamit at  uunawain sa depinisyon’g ibingay nina Beelen and Jones noong 2015, na nagpapahiwatig sa IaH bilang “the purposeful integration of international and intercultural dimensions into the formal and informal curriculum for all the students within domestic learning environments” (Beelen & Jones, 2015, p. 12).

Kung ikaw ay maglalaan sa intercultural na pag-uunuawa at interesado’ng matuto sa iba’t ibang kultura, at mapapabuti ang global na kakayahan, tumutok at sundin ang bawat hakbang nang paglalakbay ng pag-aaral ng FRIENDS!