DIGITAL NA PAGKUKUWENTO

Ang Manwal ng Digital na Pagkukwento ay binuo ng mga FRIENDS (KAIBIGAN) mula Asya na eksperto sa proyekto  upang palakasin ang kakayahan ng mag-aaral sa mga pansimulang kaalaman at  panimulang kasanayan’g kinakailangan sa disenyo at gumawa, galing sa wala, isang kawiliwili at nakapupukaw na didgital na pakukuwento. Bawat isa’ng estudyante ng Asian HEI na may interes na mag-apply at makamit ang Sertipiko sa Interkultural na Pasaporte ay kailangan’g ma pahusay at magbigay ng kuwento’ng digital, na ibilang ang karanasan niya nakuha sa isang internasyunal at/o interkultural na konteksto na nagbigay sa kaniya ng aralin sa importansya ng pagka-iba-iba sa kultura. interkultural na kamalayan, pag-intindi at myutwal na pag uunawa. Ang kasalukuyan’g dokumento ay magbibigay linaw sa gabay at panuntunan sa pagsali,  patakaran, at mahalagang hakbang sa pag likha ng kuwento’ng digital pati na rin ang proseso ng paghatol at pamantayan’g gagamitin sa pagsuri ng kuwento’ng digital.

Lalo’ng Alamin ang Ukol sa Kuwento’ng Digital sa pamamagitan ng promotional video na linikha ng pangkat ng FRIENDS na proyekto sa APU sa Malaysia:

Upang mai-download ang Manwal ng Digital na Pagkukuwento, i-click ito.