Mga Ulat Sa Infographic Para Sa IaH

Ang 12 ulat sa infographic sa ibaba ay nag rerepresenta ng buod ng datos na natipon mula sa 12 Partner Country FRIEND HEIs sa pamamagitan ng pagtatasa at pagsusuri sa sarili. Ang Internationalisation at Home Self-Evaluation Tool in FRIENDS ay dinesenyo kabilang sa  kasundu-an ng grupo upang  balangkasin ang plano sa internasyunalisasyon at tukuyin ang antas ng integrasyon sa internasyunal at interkultutal na dimensyon sa pormal at impormal na kurikula ng  12 Partner Country HEIs’. Ang talatanungan ay ginawa base sa IAU 5th Global Survey on Internationalisation of Higher Education at nag representa ng inangkop at pina-ikli’ng salin sa global na pagsisiyasat sa higit sa lahat ang ukol sa internasyunalisasyon sa loob ng kampo. Para sa karagdagan’g imprmasyon sa bawat ulat sa infographic, maari’ng makipag ugnayan sa tao’ng  namumuno na ipainakita sa ibaba ng bawat ulat sa infographic o di kaya sa pangkat ng tagapamahala ng proyekto ng FRIENDS sa friends@vumk.eu.

Saint Louis University, Philippines

University of Cebu, Philippines

Cebu Technological University, Philippines