Gawain at Kahahantungan

Ang proyekto’ng FRIENDS
ay naka ugat sa paniniwala ng Internationalisation at Home (IaH) na nagpalipat
sa pokus sa mga gawain’g internasyonalisasyon ng HEI mula sa outbound mobility patungo’ng  maayos na pagpupunyagi ng institusyon para
mapabuti ang global na kakayahan ng mga mag-aaral na hindi maka-labas sa lokal
na kapaligiran. Kaya naman, ang proyekto’ng FRIENDS ay lumikha ng paradigm shift sa mga kasamang 12 Asian
Partner Country (PC) HEIs at magpakilala ng diwa ng pantay-pantay na komunidad
kung saan ang internasyunalisasyon ay hindi isang pribiliheyo ng kakaunti,
kundi, isang pag-aari ng lahat na estudyante upang mapagkinabangan nila ito. At
saka, ang proyekto’ng FRIENDS ay gumagamit nang pamamamaraang sumasakop sa
kabuoan’g aspeto upang ang IaH ay mauunawan bilang kombinasyon ng iba’t iba
subalit kaugnay na sukatan para isama sa pormal at impormal na kurikula.

Ang mga sumusunod na gawain at kahahantungan ay makikita sa 36-buwan’g proyekto na nagsimula noong Nobyembre 15 2019:

1. Institutional IaH Action Plans isakatuparan upang saklawin sa pamamaraan ng PC HEI sa IaH at kakayahan ng PC HEIs IROs staff and faculty para internasyonalisasyon (Task Force Action Plan 1).

2. Intercultural Passport virtual module dinesensyo at ipabilang sa elektib na kurikula ng PC HEIs upang maitayo ang interkultual na kaalaman at kamalayan’g pankultural ng mga estudyante. Ang Intercultural Passport ay isang makabagong pamamaraan na pagsamahin ang virtual mobility at metodolohiya para pagpapatunay sa naaunang karanasang karunungan na mapapatunayan sa pamamagitan ng digital storytelling. Hindi bababa sa 180 na estudyante sa PC HEI ang mabibigyan ng Intercultural Passport sa unang yugto ng FRIENDS (Task Force Action Plan 2)

3. FRIENDS Teahouse social spaces itinayo sa 12 PC HEI upang maging sentro na student-friendly sa iba’t ibang kultura at tanggapin ng malugod ang dibersidad at sumuporta sa kapakanan ng mga mag-aaral sa iba’t ibang antas. At saka, ang 12 FRIENDS Teahouses ay mag-aambag sa pagpabuti sa kabuoang karanasan sa paaralan ng mga mag-aaral sa PC HEI (Task Force Action Plan 3).

4. Home away from Home Programme itaguyod bilang modelo nang total na pangangalaga sa mga estudyante’ng dayuhan at serbisyo sa mga kasamang 12 PC HEI. Sa pangmatagalan, ang programa ay makakatulong sa unti-unting pagdami ng dayuhan at inbound na mag-aaral sa PC HEIs (Task Force Action Plan 3).