Erasmus + FRIENDS: Promoted at Center for International Students and Internationalization (Erasmus+ FRIENDS: Isinulong sa Sentro Para sa Mga Banyaga’ng Mag-Aaral at Internasyunalisasyun)

 

English Version:

The offices of the Philippine delegations for Erasmus+ FRIENDS have posted Erasmus+ FRIENDS posters with its logo. Right in front of the logo is physical fitness equipment where faculty and students can use during their break time. Thus, the users of the said equipment may get ahold of the FRIENDS information.

Moreover, the offices regularly hold meetings and fellowships, during celebrations (which the Philippines is plenty of).

Local and international faculty, staff, and students now have a glimpse of the Erasmus+  FRIENDS through the visibility of logo and information.

 

Filipino Version:

Ang mga opisina ng mga Pilipinong delagasyon ng Erasmus+ FRIENDS ay naglagay ng mga karatula’ng may FRIENDS na logo. Sa mismo’ng harapan ng logo ay mayroon’g kagamitan’g pampisikal upang maka pag ehersisyo ang mga guro at mag-aaral sa kanilang oras ng pahinga. Sa gayon, ang mga gumagamit ng kagamitan’g pang ehersisyo ay nagkakaroon ng kamalayan ukol sa FRIENDS.

Bukod dito, sa mga opisinan’ng ito ay nagkakaroon ng karaniwan’g pagpupulong at salo-salo, tuwing may pagdiriwang (kung saan ang Pilipinas ay marami nito).

Ang mga lokal, internasyunal na guro, tauhan, at estudyante ay mayroon ng sulyap sa Erasmus+  FRIENDS sa pamamagitan ng natatanaw na logo at impormasyun.

Comments are closed.